14, మే 2015, గురువారం

ద్వాదశ ముహూర్త శుద్దులు

ద్వాదశ ముహూర్త శుద్దులు

ఏ శుభ కార్యానికైనా ముహూర్తం పెట్టేటప్పుడు లగ్నం బలంగా ఉండాలి.ఏ ముహూర్త లగ్నానికి అయిన అష్టమ శుద్ది ఉండాలి.ఏ శుభ కార్యానికి ముహూర్తం పెడుతున్నామో ఆ శుభకార్యానికి వర్తించే గ్రహం ముహూర్త లగ్నంలో అస్తంగత్వం చెందకూడడు.ఆ గ్రహ వర్గోత్తమం చెందితే మంచిది.ఉదా:-వివాహానికి శుక్రుడు కారకుడు .కాబట్టి వివాహ ముహూర్తంలో శుక్రుడు అస్తంగత్వం చెందకూడడు.శుక్రుడు వర్గోత్తమం చెందితే మంచిది.లగ్నానికి గురు దృష్టి మంచిది.
 
లగ్నశుద్ది:-నామకరణం,నిషేకం,గర్భాదానం మొదలగు వాటికి లగ్నశుద్ది ఉండాలి.ముహూర్త లగ్నంలో ఏ గ్రహ ఉండరాదు.కానీ కాళిదాసు మాత్రం లగ్నం నందు గురువు ఉన్నచో ముహూర్తం పనికి వచ్చును అని,మరియు శుభమనియు చెప్పియున్నారు.కావున ముహూర్త లగ్నం నందు గురువు తప్ప మిగిలిన గ్రహాలు ఉండరాదని తెలియజెప్పినాడు.ద్వితీయ భావ శుద్ది:-ధన సంబందమైన,రాజీ ప్రయత్నాలు,మొదలైన వాటికి ద్వితీయ శుద్ది ఉండాలి.ద్వితీయానికి రాహు సంబందమున్నచో పుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది.

తృతీయ భావ శుద్ది:-పుంసవనం,సీమంతం,వ్యాపార ముహూర్తాలకు,సోదరుల మద్య ఆస్తి పంపకాలకు తృతీయ శుద్ది ఉండాలి.

చతుర్ధభావశుద్ది:-గృహ సంబందమైన ముహూర్తాలకు,శత్రు దర్శనానికి చతుర్దశుద్ది ఉండాలి.

పంచమభావ శుద్ది:-సంతాన విషయాలకు ,ప్రయాణాలకు,ఉపనయనానికి పంచమశుద్ది ఉండాలి.

షష్టమ భావశుద్ది:-క్రయ విక్రయాలకు,వడ్డీ వ్యాపారాలకు,జమ ఖర్చులు వ్రాసుకునేవారికి షష్టమ శుద్ది ఉండాలి.

సప్తమ భావశుద్ది:-వివాహానికి సప్తమశుద్ది ఉండాలి.

అష్టమ భావశుద్ది:-అన్నీ శుభకార్యాలకు అష్టమ శుద్ది ఉండాలి.

నవమ భావ శుద్ది:-రాబోవు సంతానం మంచిగా ఉండటానికి శ్రీమంతం చేయటానికి నవమ శుద్ది ఉండాలి.

దశమ భావ శుద్ది:-కర్మాభావం చేసే ప్రతి పని మంచిగా ఉండాలి.పనిచేయాలంటే శక్తి కావాలి.శక్తి ఆహార పదార్ధాలద్వారా వస్తుంది.అన్నప్రాశనకు,పనులు చేయటానికి దశమ శుద్ది ఉండాలి.ద్వితీయానికి,ద్వితీయాధిపతికి రాహుగ్రహ సంభందం ఉన్నప్పుడు అన్నప్రాశన చేయకూడదు.

లాభభావశుద్ది:-పట్టాభిషేక ముహూర్తానికి ,ప్రమాణ స్వీకార ముహూర్తానికి లాభ భావ శుద్ది ఉండాలి.పార్లమెంట్ 11 వభావం సూచిస్తుంది.రవి ప్రభుత్వం కాబట్టి లాభంలో రవి ఉంటే మంచిది.

వ్యయభావ శుద్ది:-శయ్యా సుఖానికి ,గృహారంభ,గృహ ప్రవేశాలకు,దీక్షా మొదలగు వాటికి ద్వాదశ భావ శుద్ది ఉండాలి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

అఖండ దైవిక వస్తువులు Price List

జాతకచక్రం

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...